English   polski  
 
English   polski  

Informacje

Biblioteka

BASE

Dla autorów

 

Zapraszamy pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do opublikowania swoich prac w Repozytorium.

Kto może umieszczać swoje publikacje w repozytorium UPJPII

 • repozytorium gromadzi dorobek naukowy pracowników UPJPII w Krakowie
 • pracownicy są twórcami publikacji i do nich należą autorskie prawa majątkowe
 • współtwórca ma możliwość publikowania w repozytorium jeśli uzyska zgodę na publikację od współautora
 • jeśli fragment tekstu stanowi możliwą do wyodrębnienia całość (np. rozdział, artykuł) prawa autorskie należą do twórcy i może on wyrazić zgodę na opublikowanie tekstu.

 

Profity z archiwizowania publikacji w repozytorium UPJPII:

 • skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań - w oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie autor archiwizuje pracę w repozytorium, upowszechniając od razu jej wyniki
 • wzrost widoczności w wyszukiwarkach naukowych, np. Google Scholar
 • wgląd w statystyki wyświetleń publikacji co może służyć ocenie jakości poszczególnych badań naukowych
 • repozytorium jako narzędzie dydaktyczne – pracownik może wykorzystać otwarty zasób w kontekście zajęć ze studentami, podczas wykładów lub w propozycjach grantowych
 • prezentacja rezultatów badań prowadzonych na Uczelni
 • gwarancja długoterminowego przechowania publikacji, zasób nie ulegnie rozproszeniu
 • wysoka jakość metadanych - opis bibliograficzny publikacji jest zgodny ze standardami międzynarodowymi
 • dostęp do publikacji 24h na dobę, z dowolnego miejsca na świecie

 

O co zadba redaktor repozytorium?

 • deponowanie prac w repozytorium z zachowaniem jednakowych standardów w opisie oraz wyglądzie deponowanych publikacji
 • rejestracja repozytorium w serwisach, agregatorach oraz bazach danych (np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, BASE, CEON)
 • dbałość o odpowiednią widoczność oraz indeksację publikacji w sieci

  - przystosowanie strony, tak aby była widoczna dla robotów przeszukujących sieć WWW

  - budowanie sieci powiązań za sprawą protokołu OAI-PMH umożliwiającym agregatorom pobieranie metadanych obiektów cyfrowych, które zostały zarchiwizowane w repozytoriach

 

O co powinien zadbać pracownik naukowy?

 • nazwa pliku publikacji oraz jego format – zalecany format to PDF (powszechność, nienaruszalność układu oraz odczytywanie pisma niełacińskiego i znaków diakrytycznych), odpowiednio zoptymalizownay (możliwie najmniejszy). Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora oraz tytuł, bądź jego część, bez znaków diakrytycznych oraz spacji (spację zastępujemy dolnym podkreśleniem ”_”).
 • przygotowanie pliku PDF – najlepsza opcja – pliki PDF przygotowane przez Wydawcę (wysoka jakość w stosunku do wielkości pliku). Akceptowane są także skany dokumentu, ale powinny one być poddane procesowi OCR czyli automatycznego rozpoznawania tekstu.
 • opatrzenie pliku metadanymi – uzupełnienie informacji o publikacji tj. nazwisko autora, tytuł, słowa kluczowe, widocznych we właściwościach pliku. Możliwe jest to przed zapisem do formatu PDF w programie Microsoft Word, bądź przy pomocy darmowego programu BeCyPDFMetaEdit w przypadku gotowego pliku.
 • formatowanie strony tytułowej oraz bibliografii – strona tytułowa powinna zawierać wyróżniony tytuł, nazwiska autorów bez tytułów naukowych, rozdzielone przecinkiem bądź średnikiem, słowa kluczowe oraz abstrakt (dodatkowy atut - słowa kluczowe oraz abstrakt w języku angielskim). Bibliografia powinna być oddzielona od artykułu nagłówkiem „Bibliografia”, a poszczególne pozycje wypunktowane i oddzielone od siebie w widoczny sposób. Ważny jest wybór jednego z formalnych stylów tworzenia bibliografii i konsekwentne jego stosowanie.

 

Zachęcamy do przesyłania swoich publikacji, które zostaną zamieszczone w Repozytorium. Jednocześnie uprzejmie prosimy o składanie oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej, dającego możliwość szerszego dostępu do publikacji. Złożenie oświadczenia może odbyć się drogą mailową.

Oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej – format docx

Oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej – format pdf

Informacji dotyczących publikowania prac w Repozytorium udzielają:

mgr Piotr Kowalski (piotr.kowalski@upjp2.edu.pl)

mgr Aleksandra Ziarno-Adamus (aleksandra.ziarno@upjp2.edu.pl)