English   polski  
 
English   polski  

Informacje

Biblioteka

BASE

Dla autorów

Zapraszamy pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do opublikowania swoich prac w Repozytorium.

W związku z realizacją projektu pt. „Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie trwają prace nad przygotowaniem i opublikowaniem Repozytorium publikacji pracowników  naukowych UPJPII.

Celem Repozytorium jest udostępnianie dorobku naukowego pracowników naszej Uczelni i promowanie w ten sposób badań naukowych, a także wspomaganie procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych. Może przyczynić się to do rozpowszechnienia publikacji, dając tym samym szansę na stworzenie nowych rozwiązań w zakresie oceny jakości pracy, między innymi poprzez zwiększenie ilości cytowań.

Zachęcamy zatem do przesyłania swoich publikacji, które zostaną zamieszczone w Repozytorium. Jednocześnie uprzejmie prosimy o składanie oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej, dającego możliwość szerszego dostępu do publikacji. Złożenie oświadczenia może odbyć się drogą mailową.

Oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej – format docx

Oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej – format pdf

Informacji dotyczących publikowania prac w Repozytorium udzielają:

mgr Bogusława Lizoń-Kopka (boguslawa.lizon_kopka@upjp2.edu.pl)

mgr Aleksandra Ziarno-Adamus (aleksandra.ziarno@upjp2.edu.pl)