English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo-piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych"