English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = Fragment pracy doktorskiej pt.\"Zarządzanie mediami zorientowane na wartości w oparciu o synergiczną korelację paradygmatów etycznego i ekonomicznego\" napisanej na seminarium naukowym pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Michała Drożdża]