English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 5559

Readers on-line: 90

Total number of users since Dec 17, 2013: 15746711

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : PhDs

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą życia rodzinnego [6366]
 2. Dobra praca w ujęciu Richarda Sennetta [2577]
 3. Obecność Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła w myśli teologicznej Józefa Ratzingera - Benedykta XVI [2255]
 4. Od restitutio ad integrum do transformatio ad optimum ocena etyczna medycznego ulepszania człowieka [2147]
 5. Kształtowanie obrazu wspólnoty radzieckiej w filmie fabularnym RFSRR (1932-1956) [1872]
 6. Orędzie Jezusa w Kazaniu na Górze (Mt 5-7). Studium teologiczne homilii Jana Chryzostoma na Ewangelię wg św. Mateusza [1830]
 7. Droga do zjednoczenia z Bogiem siostry Cecylii Teresy od Opieki Świętego Józefa, karmelitanki bosej we Lwowie (1733-1767), w świetle nauki mistrzów karmelitańskich [1728]
 8. Wykluczenie społeczne Romów w Polsce. Próba filozoficznej i psychologiczno-religijnej analizy zjawiska [1590]
 9. Godność człowieka w poglądach Mahatmy Gandhiego [1439]
 10. Rodzina z chorym terminalnie w opiece paliatywnej w aspekcie moralno-społecznym [1312]
 11. Pojęcie wartości życia człowieka w wybranych koncepcjach etyki utylitarystycznej i personalistycznej [1218]
 12. Wola i przyjemność jako irracjonalne kategorie epistemologii uspołecznionej w teorii Karla Mannheima [1174]
 13. Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject [1166]
 14. Syndrom pustego gniazda. Studium moralnoteologiczne [1143]
 15. Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu jakości życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane [1105]
 16. Preferencje wychowawcze rodziców uczniów w młodszym wieku szkolnym. Wybrane uwarunkowania i deklarowane zachowania wychowawcze [1064]
 17. Katechetyczny wymiar peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2002-2003 [1023]
 18. Rodzina w koncepcji wychowania społecznego w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza [1004]
 19. Seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle "Pastores dabo vobis" [891]
 20. Opiekuńczo-wychowawcza rola starszego rodzeństwa w kształtowaniu systemu wartości młodszego brata i siostry [860]
 21. Soteryjny wymiar cierpienia w doświadczeniu mistycznym św. Siostry Faustyny Kowalskiej na podstawie jej Dzienniczka [769]
 22. Narracje historyczne w sowieckich przewodnikach turystycznych po Moskwie i Kijowie (1922-1991) [725]
 23. Coaching jako forma pracy z rodziną w świetle antropologii chrześcijańskiej. Aspekt teoretyczno-badawczy [690]
 24. Miłosierdzie w nauczaniu i postawach Jezusa w Ewangelii św. Mateusza. Studium egzegetyczno - teologiczne [671]
 25. Skuteczność profilaktyki i prewencji administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w rodzinie. Studium na przykładzie wybranych gmin małopolskich [671]